Kundcase

Avega stöttar Sveaskog i strategiskt vägval

När Sveaskog, Sveriges största skogsägare, behövde ta fram ett nytt system för planering av kärnprocessen Virkesflöde stod valet mellan ett standardsystem eller en egenutvecklad lösning. Avega fick uppdraget att som oberoende part ta fram underlag för beslutet. Avega fick även förtroendet att agera systemarkitekt för det projekt som realiserar lösningen i .Net.

Sveaskogs kärnverksamhet är skogsskötsel och försäljning av produkter från skogen. Kunderna är i huvudsak sågverk, pappers- och massabruk samt värmeverk. Kärnprocessen Virkesflöde omfattar allt från planering och plantering av skog till avverkning och leverans till kunderna. Systemet hanterar en planeringshorisont på över hundra år, som skalas ner till timmar, där avverkning planeras utifrån beslut från riksdag och regering. Systemet känner redan vid avverkning av storlek och kvalitet på de träd som avverkas och matchar dessa mot beställningar.

Strategiskt vägval för IT-stöd för kärnprocessen

Kärnprocessen Virkesflöde är central för hela Sveaskogs verksamhet. När systemet som stöttar processen behövde bytas ut stod Sveaskog inför valet att bygga en ny lösning på en standardplattform, alternativt egenutveckla en lösning i .Net.

Oberoende förstudier gav tillförlitligt beslutsunderlag

Avega Group genomförde parallellt två olika förstudier som utvärderade de olika alternativen. Förstudierna bedrevs oberoende av varandra, utom i skärningar där synergier fanns, samt för att säkerställa jämförbara leveranser. Båda alternativen visade sig vara görbara. Prismässigt landade alternativen nästan identiskt, varför denna parameter togs bort ur urvalskriterierna. Istället tittade Sveaskog på parametrar som tid, leverantörer, partners och licenskostnader.

Systemutveckling i .Net med agil metod

Valet föll slutligen på en egenutvecklad lösning i .Net. Beslutet resulterade i ett projekt med uppdrag att realisera lösningen. Sveaskog har valt ett agilt angreppssätt för att snabbt kunna fånga upp förändringar, hantera frågeställningar som inte var kända från början och att fokusera på det som över tid visade sig vara mest prioriterat och avgörande för framtiden. Avega har fått förtroendet att leverera systemarkitektur till projektet.

Leverans: Beslutsunderlag för strategiskt vägval avseende plattform för IT-stöd för en kärnprocess.
Avegas roll: Oberoende partner med bred och djup kompetens inom såväl processer som standardsystem och kundunika lösningar.
Teknik: ERP/standardsystem, .Net

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

Sveaskog

Sveaskog – Målarkitektur som främjar verksamhetsutveckling

Läs kundcase