Kundcase

Skandia – Implementera kravprocess för agilt arbete

För att transformera arbetssättet i Skandiabankens organisation till en leveransorganisation med ett renodlat agilt arbetssätt ingick det för kravanalysområdet att ta fram justerade processer, definiera ramverk och kravstrategi samt att implementera Business Analyst-rollen.

Uppdrag

Skandiabanken startade 1994, då som den första renodlade telefonbanken. Den nya banken gjorde revolution på den svenska bankarenan och satte med sina enkla och prisvärda villkor press på storbankerna. Idag är Skandiabanken en prisbelönt och heltäckande internetbank. Med verksamhet i Sverige och Norge erbjuder man ett komplett utbud inom bank, sparande och placeringar.

Tidigare arbetade Skandiabanken efter en mer traditionell organisationsstruktur. När det gällde utveckling var fokus på respektive produktområdesperspektiv vilket bidrog till utmaningar ur ett helhetsperspektiv. Arbetet bedrevs delvis IT-teambaserat men vid utveckling av större aktiviteter skedde arbetet efter en klassisk vattenfallsmodell. För att möta framtidens krav i form av snabbare förändring, högre time to market, större flexibilitet, skalbarhet samt ökad kvalitet och effektivitet i utvecklingen, beslutades våren 2012 att skapa en agil leveransorganisation. Som en följd av detta behövde nya roller implementeras, däribland Business Analyst-rollen. Avega Group anlitades som stöd för att påbörja implementeringen av rollen samt framtagandet av ramverk för kravhantering i en agil utvecklingsmodell.

Utmaning

För att transformera arbetssättet i Skandiabankens organisation till en leveransorganisation med ett renodlat agilt arbetssätt ingick det för kravanalysområdet att ta fram justerade processer, definiera ramverk och kravstrategi samt att implementera Business Analyst-rollen. Avega bidrog med teori inom agil kravhanterings­metodik, agil utvecklingsmetodik och krav­modellering. En viktig del av uppdraget var att inta en coachande roll i förändringsarbetet. Tillsammans med kunden tog man fram och definierade vilka förändringar som behövdes för att lyckas med transformationen inom krav- och analysområdet.

Avega hade en aktiv del i det operativa införandet av den nya Business Analyst-funktionen. Detta innebar att i ett första steg utbilda Business Analyst-grupperingen i agil kravhantering, för att i steg två gemensamt leda utbildningen av bankens övriga medarbetare i agil utvecklingsmetodik med fokus på analysområdet och user stories. En viktig framgångsfaktor för förändringen var att man lyckades skapa en gemensam bild genom hela organisationen för att därefter befästa ett helt nytt angreppssätt för krav- och analysarbetet.

Resultat

Skandiabanken har nu ett etablerat ramverk innehållande definierade roller, aktiviteter och leverabler för att hantera scope och kunna skapa kravstrukturer anpassade för en agil leveransmodell. Kravmassan arbetas upp med en enhetlig kravstrategi och skapar lättviktiga kravartefakter valda ur den agila disciplinen. Business Analyst är idag en definierad roll på Skandiabanken där analysresurserna arbetar i en enhetlig process med definierade gränsytor mot andra roller. Den gruppering som utgörs av Business Analysts arbetar kontinuerligt med sin metodutveckling och driver forum för att utveckla kravkompetensen inom beställarorganisationen.

Den justerade analysprocessen och kravarbetet har gett utdelning i form av ökad förståelse för analys- och kravområdet. I förlängningen förväntas den även ge ökad kvalitet och snabbare time to market. Man har inom banken arbetat fram ett ramverk innehållande indikatorer, mätpunkter och visualiserande modeller för att följa utvecklingen mot bankens framtida mål med ökad effektivitet och kvalitet i de allt tätare releasecyklerna. Avega tidigare erfarenhet av agil kravhantering och analystekniker hade stor betydelse för uppdraget.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

Nordea

Nordea – Förändringsarbete gav högre kvalitet och ökad effektivitet

Läs kundcase