Kundcase

Införande av effektiv information och masterdatahantering

Kunden ville centralisera hanteringen av masterdata (MDM) och informations- hantering (IM). Flera försök hade gjorts tidigare utan att det lyckats fullt ut och utan att det fulla värdet för verksamheten hade realiserats.

Information som en strategisk tillgång

Uppgiften bestod i att, baserat på erfarenhet, ta fram och introducera ett ramverk för att hantera masterdata (ägandeskap, processer, organisation, plattform etc.) i en icke homogen miljö med lång historik samt att etablera ett antal IT-tjänster kring detta för att stödja verksamhetens behov inom masterdata området. Tjänsterna skulle tydliggöra värdet av att se information som en strategisk tillgång. Målet var att skapa en central katalog för att möjliggöra en gemensam hantering av de informationsobjekt som är centrala för kundens verksamhet.

Fokuserat iterativt arbetssätt för att snabbt leverera värde

Tidigare liknande försök hade inte riktigt nått hela vägen fram vilket gjorde det viktigt att vara pragmatisk och fokusera på att leverera värde till verksamheten så snabbt som möjligt. Arvet från tidigare misslyckanden gjorde det utmanande att få tid från de verksamhetspersoner som redan hade varit inblandade i föregående projekt. Det fanns en tydlig vision och många tankar och idéer om hur slutresultatet skulle se ut. För att nå dit krävdes en fokuserad leverans med kontinuerliga avstämningar och ett iterativt arbetssätt. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till var det existerande landskapet, pågående projekt samt utvärdering och val och implementering av en ny plattform som skulle stötta det nya arbetssättet.

IM/MDM som tjänst

Tack vare det pragmatiska synsättet, den iterativa arbetsmetoden och att projektet höll de viktigaste intressenterna delaktiga och informerade, levererades ramverket på utsatt tid. Det bestod av MDM-plattformen (inkl. central katalogtjänst), best-practices och riktlinjer samt de nya processerna. Som ett kvitto på kundnyttan började det nya arbetssättet och ramverket att användas i det kundmasterprojekt som hade startats under projektets gång och som hade starka beroenden till införandet av ett nytt CRM stöd på verksamhetssidan.

Idag kan IM/MDM-organisationen, genom ett gemensamt språk och riktlinjer, kommunicera med sin omgivning om värdet som den levererar samt hur och vad den arbetar med. Organisationen har också blivit en koordinerande kraft för alla de initiativ som pågår där en MDM-komponent är inblandad. En viktig aspekt på leveransen är tillgången till en tjänst och komponent som tillhandahåller harmoniserad och kvalitetskontrollerad masterdata. Detta stödjer datakvalitetsinitiativet inom verksamheten och underlättar interoperabiliteten mellan olika system i landskapet. Det har också gjort det tydligt vad man ska fokusera på inom MDM-området, t.ex. utbildningar och uppdragsbeskrivning, samt vilken typ av måluppfyllnad man kan sätta inom organisationen. I en förlängning möjliggör tydligheten i leveransen att IT skulle kunna börja ta betalt för sina tjänster och det värde de levererar på olika sätt som passar verksamheten.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

SAS

Smidigare schemaändringar på SAS med PowerApps och Power Automate

Läs kundcase