Kundcase

Nordea – Förändringsarbete gav högre kvalitet och ökad effektivitet

När Product Services och Products IT i Nordea Wealth Management ville få ännu högre effektivitet och leverera än mer affärsvärde med sina IT-lösningar fick Avega i uppdrag att genomföra en analys och utifrån den rekommendera en plan för att uppnå målen. Avega genomförde en helhetsanalys av alltifrån ledning, styrning, organisation och kultur till processer för systemutveckling och förvaltning. Analysen mynnade ut i en plan som nu har börjat implementeras. Resultatet är bland annat att IT och verksamheten samverkar bättre och affärsförståelsen i organisationen har ökat.

Product Services och Products IT i Nordea Wealth Management hade sedan en tid diskuterat hur man kunde arbeta med kontinuerlig förbättring för att hela tiden utveckla sitt gemensamma arbetssätt och därmed leverera lösningar till lägre kostnad och med högre kvalitet till sina kunder och användare. Utmaningen var att få en objektiv bild av nuläget, vad man behövde göra för att ytterligare förbättra sig, samt hitta en rimlig ambitionsnivå för förbättringsarbetet. Arbetet skulle också vara förankrat hos beslutsfattarna inom både verksamheten och IT samt bland både chefer och medarbetare.

Analys med benchmark mot andra företag

Avegas team gjorde en analys utifrån tolv olika områden, enligt sin metod för denna typ av insatser. Informationen som kom fram genom intervjuer och deltagande i olika arbetsmöten jämfördes med data om ledtider och effektivitet från Avegas benchmark-databas. Man jämförde också faktorer som kultur, ledning och processer i andra företag Avega arbetat med. I arbetet vägde man in både Nordeas anställda, deras indiska off shore-partner och deras mjukvaruleverantör.

Plan med föreslagna aktiviteter för att nå målen

Utifrån den föreslagna ambitionsnivån skapades en plan med förslag indelade i tre huvudområden. För varje föreslagen aktivitet beskrevs den uppskattade insatsen för genomförandet och den uppskattade effekt man kunde få. Ledningen för Product Services i Nordea Wealth Management formade därefter en styrgrupp för förändringsarbetet som kontinuerligt prioriterar och initierar genomförande av olika förbättringsaktiviteter. Resultatet av arbetet är att verksamheten och IT samverkar bättre. Man har också börjat se ännu högre kvalitet i levererade lösningar och att arbetet utförs mer effektivt.

Vi fick en tydlig prioritering av vad vi skulle fokusera på för att få ut mest nytta av förändringsarbetet. Vi fick även en samsyn mellan verksamheten och IT kring var vi var, vart vi bör ta oss samt hur vi ska ta oss dit.

Igor Savcic, Head of Products IT och Daniel Blomqvist, Head of Product Services

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

SPP

SPP skalar upp sin agila transformation

Läs kundcase